preloader

2- Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Yatırım Teşvik UygulamalarıBölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları, Her bölgede desteklenecek sektörler, bölgenin potansiyeli ve yerel ekonomik ölçek büyüklükleri doğrultusunda belirlenirken, sağlanacak desteklerin yoğunluğu bölgelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Asgari sabit yatırım tutarı her sektör ve bölge için ayrı ayrı belirlenmektedir; en düşük tutar Bölge 1 ve 2 için 1 milyon TL iken, diğer bölgelerde 500.000 TL’dir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

Bölge

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı (%)

50

55

60

70

80

90

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB dışı*

15

20

25

30

40

50

OSB içi*

20

25

30

40

50

55

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(İşveren Payı)

Destek Süresi

OSB dışı*

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB içi*

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Üst Sınırı (%)

OSB dışı*

10

15

20

25

35

Sınır yok

OSB içi*

15

20

25

35

Sınır yok

Sınır yok

Arazi Tahsisi

VAR

Faiz Oranı Desteği

Türk Lirası’na Endeksli Krediler (puan)

YOK

YOK

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Dövize Endeksli Krediler (puan)

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(Çalışan Payı)

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri

 

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Kapsamında Yatırım / İşletme Dönemlerinde Uygulanabilir Yatırıma Katkı Oranı

Bölge

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

I

% 80

% 20

II

% 80

% 20

III

% 80

% 20

IV

% 80

% 20

V

% 80

% 20

VI

% 80

% 20

 

Yeni yatırım teşvik sistemi bazı yatırım alanlarını “öncelikli” olarak tanımlamakta ve bunlara yatırımın bölgesine bakılmaksızın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 5’e verilen bölgesel destekleri sunmaktadır. Öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarının 1 milyar TL ve üzerinde olması halinde, vergi indirim desteği Bölge 5’te geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilerek uygulanacaktır. Öncelikli yatırımların Bölge 6’da yapılması halinde, bu bölgeye yönelik mevcut bölgesel teşvikler uygulanacaktır.

 

Yer aldığı bölgeye bakılmaksızın Bölge 5 unsurlarıyla desteklenecek özel öneme sahip yatırım konuları şunlardır:

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’nde yapılacak turizm konaklama yatırımları ve termal turizm ile ilgili bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırımlar.
 • Maden çıkarma ve/veya işleme yatırımları.
 • Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli arama ruhsatı veya sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
 • Demir yolu ve deniz yolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden savunma sanayisinde gerçekleştirilecek yatırımlar.
 • Otomotiv, uzay veya savunma sanayisine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve benzer nitelikli yatırımlar.
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.
 • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası ticaret fuarı yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç.
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yeraltı doğal gaz depolama yatırımları.
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına yönelik yatırımlar.
 • Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar Türk lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar, stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı 700.000 Türk lirasını geçemez.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
 • Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

 

Ayrıca, 5 Ekim 2016 tarihinde teşvik mevzuatında yapılan değişiklikle birlikte OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına yönelik yatırımlar, yatırım bölgesine bakılmaksızın Bölge 4 unsurlarından faydalanabilecektir.  Söz konusu yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 

 • Başka yerde sınıflandırılmamış (B.Y.S) boyayıcı maddeler; luminofor olarak kullanılan inorganik ürünler
 • Sülfit ve sülfatlar
 • Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
 • Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı
 • Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı
 • Sentetik kauçuk ve plastik hammaddelerin imalatı
 • Tutkal ve jelatin imalatı
 • Modelleme macunları; dişçi mumu, dişçilikte kullanılan alçı esaslı müstahzarlar; yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları; başka yerde sınıflandırılmamış (B.Y.S) laboratuvarda veya teşhiste kullanılan karma reaktifler
 • Disk, pul vb. şekillerde, elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler
 • Metal satıhların temizlemesinde kullanılan müstahzarlar; vulkanizasyon çabuklaştırıcı maddeler; başka yerde sınıflandırılmamış (B.Y.S) kauçuk ve plastikler için plastifiyan ve stabilizatör bileşikler; başka yerde sınıflandırılmamış (B.Y.S) reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalizörler; başka yerde sınıflandırılmamış (B.Y.S) karışım halinde alkalibenzenler ve alkalinaftalinler
 • İçten yanmalı motor ve türbin imalatı (uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
 • Pompa ve kompresör imalatı
 • Mil yatağı, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatı imalatı
 • Sanayi fırını, ocak ve ocak ateşleyicilerin imalatı
 • Kaldırma ve taşıma teçhizatı imalatı
 • Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
 • Tarım ve orman makineleri imalatı
 • Takım tezgâhları imalatı
 • Metalürji makineleri imalatı
 • Maden, taşocağı ve inşaat makineleri imalatı
 • Gıda, içecek ve tütün işleyen makinelerin imalatı
 • Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makinelerin imalatı
 • Silah ve mühimmat imalatı (av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçaları hariç)
 • Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
 • Başka yerde sınıflandırılmamış (B.Y.S) ev aletleri imalatı
 • Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı
 • Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
 • Starter pistonlu motorlar için kurşun asitli akümülatörler
 • Nikel-kadmiyum, nikel-demir ve diğer elektrik akümülatörleri
 • Başka yerde sınıflandırılmamış (B.Y.S) elektrikli teçhizat imalatı
 • Motorlu kara taşıtları imalatı
 • Demir yolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı
 • Motosiklet imalatı
 • Sakat taşıyıcıları imalatı

Hızlı Başvuru Formu
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?